Accessibility tools panel

II WROCŁAWSKA KONFERENCJA „ZATRZYMAĆ FAS”

Mamy przyjemność po raz drugi zaprosić do Wrocławia na konferencję dotyczącą problematyki FASD.

Zespół Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) to zespół objawów somatycznych, umysłowych, poznawczych oraz  zachowania, rozwijających się u potomstwa w wyniku spożywania alkoholu przez matkę w czasie ciąży. 

W tym roku oprócz wybitnych specjalistów zajmujących się w swojej praktyce tym problemem, postanowiliśmy rozszerzyć zakres Konferencji o praktyczny wymiar i proponujemy aż trzy seminaria/warsztaty do wyboru, które pozwolą na pogłębienie wiedzy z danego obszaru oraz na osobiste doświadczenie z zakresu problemów diagnostyki, wspierania osób z FASD w rodzinie, czy też w placówkach oświatowych.

Chcemy propagować rzetelną wiedzę i sprawdzone w najlepszych ośrodkach praktyki diagnostyki i terapii FASD oraz poszerzać wiedzę i doświadczenia różnych specjalistów w zakresie wspierania osób z tym zaburzeniem i ich rodzin.

Zapraszamy do zapoznania się z tegorocznym programem i wybrania jednego z trzech bloków seminaryjnych.

PROGRAM II KONFERENCJI „ZATRZYMAĆ FAS”:

8:30 – 9:00 – rejestracja uczestników

9:00 – 9:15– Powitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji

9:15 – 10:45Kiedy trauma niszczy więź – zaburzenia przywiązania u dzieci i adolescentów z FASD – dr n. med. Małgorzata Klecka

Na długofalowe skutki traumy szczególnie narażone są dzieci znajdujące się w procesie tworzenia więzi ze swoimi rodzicami/opiekunami. Male dzieci z powodu braku mechanizmów samoregulacyjnych narażone są bardziej niż dzieci starsze. Ciało pamięta i zapisuje każde doświadczenie niezależnie od wieku dziecka. Wiadomo, że im młodsze dziecko, tym bardziej wrażliwy jego kształtujący się układ nerwowy i tym bardziej podatny na traumatyzujące skutki trudnych wydarzeń. Szczególnym okresem w rozwoju jest okres prenatalny, w którym zagrożenie życia płodu uruchamia specyficzne mechanizmy obronne. Mówimy wówczas o traumie prenatalnej, której specyficznym przykładem jest Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS). Jeśli natomiast zagrożenie wobec dziecka przychodzi z zewnątrz, od osoby bliskiej, której zachowanie wprawia dziecko w stan przerażenia i paniki, mamy do czynienia z traumą relacyjną. W przypadku matek uzależnionych od alkoholu dziecko narażone jest zarówno na skutki traumy prenatalnej – rozwojowej, jak i traumy relacyjnej. Wykład zaprezentuje neurobiologiczne skutki traumy wczesnodziecięcej u dzieci matek uzależnionych od alkoholu narażonych na zaniedbanie i przemoc oraz uruchamiane przez dzieci mechanizmy związane z przetrwaniem.

10:45 – 11:15 – przerwa kawowa

11:15 – 12:00Zatrzymać FAS? Sekret skutecznej profilaktyki – mgr Sławomir Pietrzak

W trakcie wystąpienia zaprezentowane zostaną skuteczne i nieskuteczne strategie profilaktyczne, tak ważne przy zaburzeniach związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Przedstawione zostaną krótko dane dotyczące działań profilaktycznych na poziomie samorządów lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań opartych na naukowych podstawach. Opisane zostaną również standardy jakości działań profilaktycznych będące podstawą tworzenia skutecznych oddziaływań profilaktycznych związanych z używaniem substancji zwłaszcza w okresie ciąży. Krótko zostanie również omówiony System Rekomendacji Programów Profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego stanowiący zbiór skutecznych i opartych na dowodach naukowych programów profilaktycznych.

12:00 – 12:45Silni swoją wolą – samoregulacja jako kluczowy czynnik chroniący – mgr Marek Gawroń

Samoregulacja i samokontrola są zdecydowanie lepszym predykatem większych osiągnięć w szkole , pracy niż inteligencja czy cechy osobowości, jest czynnikiem redukującym wpływ negatywnych postaw i zachowań na codzienne życie i wzmacniającym osiąganie osobistych celów oraz budowanie dobrostanu. Wykład ma na celu wyjaśnienie psychologicznych mechanizmów siły woli (samoregulacji i samokontroli) oraz ich pozytywnego wpływu na różne obszary życia zawodowego i osobistego, w tym na efektywne realizowanie stawianych sobie celów oraz skuteczne radzenie sobie z zachowaniami ryzykownymi, w tym używanie substancji psychoaktywnych. Jest więc to rodzaj kompetencji, której rozwijanie ma kluczowe znaczenie zarówno dla osób, które mają zaburzenia z FASD jak i dla młodych kobiet. Ponadto omówione zostaną skuteczne strategie zwiększające siłę woli i rozwijanie tych kompetencji już od najmłodszych lat.

12:45 – 13:15 – przerwa, przekąski

13:15 – 14:45BLOK SEMINARYJNO – WARSZTATOWY – DO WYBORU

I  Dziecko z FASD – diagnostyczne wyzwania – mgr Aneta Janicka i mgr Karolina Karczmarek

Spotkanie ma na celu uwrażliwić słuchaczy na złożony obraz kliniczny FASD i wynikające z niego wyzwania diagnostyczne. Poprzez analizę przypadków, która stanowić będzie główną część seminarium, omówione zostaną deficyty osób z FASD oraz to, w jaki sposób przekładają się one na ich codzienne funkcjonowanie. Prowadzący przybliżą kryteria diagnostyczne FASD i spróbują wskazać kierunki różnicowania FASD od innych zaburzeń neurorozwojowych. Wiedza ta ma podkreślić istotność kompleksowości diagnozy w obliczu nieoczywistych przypadków z jakimi zmagają się diagności FASD w swojej pracy oraz uwrażliwić szerokie grono psychologów, pedagogów i terapeutów na złożoność zjawiska oraz umożliwić bardziej skuteczne wsparcie ich podopiecznych.

II  Wspierając więzi – dziecko z diagnozą FASD w rodzinie – mgr Agnieszka Kalita

Seminarium poświęcone najważniejszemu systemowi, biorącemu na siebie ciężar leczenia, wspierania i wychowywania dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi, czyli rodzinie. Niestety jest to system najczęściej zaniedbywany w obszarze wsparcia.

Warsztat pomoże zbudować zasoby rodzicielskie potrzebne do organizacji życia rodzinnego.

Odkryje nowy poziom relacji z dziećmi i umiejętne oraz skuteczne wspieranie ich w pokonywaniu trudności rozwojowych. Da szanse na uzdrowienie trudnych relacji z dzieckiem z diagnozą FASD. Efektem warsztatów będzie podniesienie kompetencji rodzicielskich i poczucia zaufania do swoich umiejętności.

III  FAScynujące dzieci w przedszkolu i szkole – jak pomóc im radzić sobie w procesie edukacji  – mgr Amelia Wałczyk

Dzieci z diagnozą FAS i FAS-D należą do grupy uczniów z różnego typu trudnościami. Wiele z nich boryka się z długotrwałymi kłopotami w uczeniu się, trudnościami poznawczymi związanymi z rozwiązywaniem codziennych problemów, radzeniem sobie z emocjami. Sporo ma trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji rówieśniczych.

W trakcie warsztatu, bazującego na analizie studiów przypadku, uczestnicy wyjaśnią wątpliwości związane z metodami i procedurami diagnozy, zapoznają się z praktycznymi sposobami prowadzenia rozmów  z rodzicami/opiekunami. Przedyskutują również dostępne i skuteczne metody pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

15:00 – zakończenie konferencji

Każdy blok będzie składał się z prezentacji – wykładu oraz moderowanego panelu dyskusyjnego. Seminaria/warsztaty będą prowadzone w mniejszych grupach i w zależności od ilości uczestników będą miały charakter bądź bardziej warsztatowy bądź bardziej seminaryjny.

Prelegenci:

Małgorzata Klecka – psycholog, psychoterapeutka, doktor nauk medycznych, (specjalność: psychiatria dziecięca). Jest trenerką, terapeutką (podejście zintegrowane: psychodynamiczne, neurorozwoju  i terapii traumy metodą Somatic Experiencing). Kieruje Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych oraz Ośrodkiem Fastryga w Świerklanach (dawniej w Lędzinach), który specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci i młodzieży po doświadczeniu odrzucenia i traumy. Pracuje z rodzinami przeżywającymi trudności w opiece nad problemowymi dziećmi.  Wykładowca akademicki – Uniwersytet SWPS w Katowicach, wykłada neuropsychologię kliniczną, współprowadzi specjalność kliniczną dzieci i młodzieży. Współpracuje z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się redakcją naukową i merytoryczną książek.

Marek Gawroń jest magistrem psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, doradcą zawodowym (Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości), trenerem (Szkoła Trenerów MATRIK Kraków) oraz trenerem Storytellingu, jako metody szkoleniowej (Osservatorio Storytelling, Mediolan). Specjalizuje się w terapii poznawczo-behawioralnej, praktyka oparta na dowodach (wieloletnia praca naukowo- badawcza -Uniwersytet Wrocławski). Posiada 25 letnie doświadczenie jako psychoterapeuta i trener, 11 letnie doświadczenie w diagnozowaniu zaburzeń dzieci i młodzieży (praca na stanowisku psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu), 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z Domu Dziecka w Nowym Siodle (na stanowisku psychologa) Od wielu lat prowadzi praktykę w terapii dzieci  i młodzieży – praca w CENTRUM SUPER- ego, Wrocław. Pracuje z różnorodnymi grupami szkoleniowymi- pracownikami firm i instytucji państwowych, opiekunami osób starszych, nauczycielami, dyrektorami i pracownikami placówek opiekuńczo -wychowawczych oraz szkół i przedszkoli, pedagogami, psychologami i innymi. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z neuropsychologią uczuć oraz świadomości i motywacji.

Sławomir Pietrzak – Psycholog. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Od sierpnia 2022 roku jest Wojewódzkim Ekspertem ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii na Dolnym Śląsku. Jest prezesem Fundacji Pozytywnej Profilaktyki oraz członkiem Europejskiego Towarzystwa Badań nad Profilaktyką (EUSPR). Współpracuje z redakcją kwartalnika „Serwis Informacyjny Uzależnienia”. Ukończył organizowaną przez EMCDDA i ISCTE-IUL „European Drugs Summer School” oraz „Executive Training on Drug Policy” organizowany przez Grupę Pompidou. Ukończył szkolenie „Przygotowanie do zawodu profilaktyka uzależnień” organizowane przez Fundację Praesterno. W roli eksperta uczestniczył w projekcie „Wsparcie gruzińskiej profilaktyki uzależnień na poziomie lokalnym”, realizowanym przez Fundację Praesterno. Obecnie jest ekspertem w projekcie „Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd”, realizowanym przez Fundację Praesterno i Fundację Pozytywnej Profilaktyki. Jest współautorem podręcznika „Budowanie lokalnej strategii przeciwdziałania narkomanii. Podręcznik dla samorządów” wydanego przez Fundację Praesterno oraz „Lokalne strategie rozwiązywania problemu narkomanii” wydanego przez Polską Sieć Polityki Narkotykowej. Jest również współautorem programu szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia lokalnych strategii przeciwdziałania uzależnieniom, wypracowanego na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach projektu „Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd”. Jest również krajowym trenerem programu EUPC Adapt oraz trenerem programu profilaktycznego Unplugged. Swoje zainteresowania zawodowe kieruje przede wszystkim na profilaktykę opartą na podstawach naukowych oraz na rozwijanie współpracy międzysektorowej w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Aneta Janicka – Psycholog i certyfikowana psychoterapeutka dzieci i młodzieży, diagnosta FASD, doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała pracując w poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni psychologiczno-terapeutycznej, ośrodkach rehabilitacji,  warsztatach terapii zajęciowej, na Oddziale Psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w Miliczu oraz gabinecie komercyjnym.

Karolina Karczmarek – Psycholog dziecięcy, pracuje w Centrum Psychiatrii i Psychoterapii SUPER-ego prowadząc diagnozę i terapię dzieci. Certyfikowana trenerka TUS i diagnosta FASD. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych staży oraz pracy w placówkach oświatowych. Zatrudniona także jako psycholog w Przedszkolu Integracyjnym Nr 93 we Wrocławiu. Laureatka nagrody Prezydenta Wrocławia za znaczące osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze w roku 2022. Certyfikowana terapeutka metody integracji sensorycznej.

Agnieszka Kalita – absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, psychoterapeutka rodzinna i doradca systemowy. Ukończyła całościowy kurs terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Od kilkunastu lat pracuje z rodzinami biologicznymi, zastępczymi i adopcyjnymi służąc im wsparciem i wiedzą. W Fundacji Pozytywka prowadzi cykl warsztatów wspierających dla rodziców „Coaching rodzicielski”. Na co dzień związana z Centrum SUPER-ego gdzie prowadzi psychoterapię rodzin i par.

Amelia Wałczyk – Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Absolwentka psychologii (specjalizacja kliniczna) oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pełni funkcję zastępcy Przewodniczącej Sądu Koleżeńskiego PTPPd  1.  instancji. Ukończyła Szkołę Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, a także liczne szkolenia poszerzające kompetencje terapeutyczne. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, w Poradni Zdrowia Psychicznego, placówkach edukacyjnych oraz w gabinecie prywatnym w Centrum Super-Ego we Wrocławiu. Zajmuje się diagnozą oraz psychoterapią dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzoną w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. Pracuje pod stałą superwizją. Posiada wykształcenie w zakresie oligofrenopedagogiki, uprawniające do profesjonalnej pracy z osobami o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. W latach 2002 – 2006 współpracowała z Wyższą Szkołą Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, prowadząc konwersatoria poświęcone psychologii ogólnej i społecznej.  W latach 2008 – 2015 współpracowała z SWPS, prowadząc warsztaty na temat metod diagnozy,  terapii oraz prowadzenia grup socjoterapeutycznych. Prezentowała własną pracę terapeutyczną podczas seminariów i warsztatów na konferencjach Dolnośląskiego Oddziału PTPPd. Obszary zainteresowań zawodowych:  diagnoza i terapia zaburzeń osobowości, diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i emocjonalnymi, kondycja psychoterapeutów w czasie przemian i kryzysów, superwizja pracy psychoterapeutycznej. 

ZAPISY

UWAGA!! W chwili obecnej zapisujemy wyłącznie na listę rezerwową.

Wydarzenie jest BEZPŁATNE.

Zgłoszenia będą przyjmowane za pomocą formularza online do dnia 25 września 2023.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr 71 338 30 03

lub mailowo: konferencja@fundacjapozytywka.org.pl

MIEJSCE

5 października 2023

Godz. od 8:30 do 14:30

Adres: Hotel IBIS Styles

plac Konstytucji 3 Maja 3, Wrocław

Zespołu FAS nie można wyleczyć, ale dzięki edukacji i efektywnej profilaktyce możemy zapobiegać jego powstaniu, a dzięki wczesnej i trafnej diagnostyce oraz wczesnym interwencjom terapeutycznym możemy minimalizować jego wpływ na rozwój dziecka.

Spotkajmy się, podzielmy naszą wiedzą i doświadczeniem. Do zobaczenia!

Organizatorzy:

Zadanie finansowane ze środków miasta Wrocław www.wroclaw.pl

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Lubisz dźwięk PozyTYwki?

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Możesz sprawić by Pozytywka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami