Accessibility tools panel

„MożeMY” 2024

Fundacja PozyTYwka serdecznie zaprasza szkoły ponadpodstawowe z terenu Wrocławia do zgłaszania udziału w kolejnej edycji projektu MożeMY!

W ramach całego projektu przeprowadzimy do końca roku 2024 80 warsztatów psychoedukacyjnych we wrocławskich szkołach ponadpodstawowych. Do wyboru jest sześć tematów warsztatów. Każdy z tematów będzie realizowany w ścisłym odniesieniu do bieżących sytuacji społecznych, które stanowią trudne doświadczenie dla młodych ludzi.

Każdy z warsztatów trwa 3 godziny lekcyjne. Jedna klasa może uczestniczyć w każdym z warsztatów lub jedynie w wybranych tematach według potrzeb. Warsztat prowadzony jest przez dwóch trenerów w ramach wybranych lekcji szkolnych na terenie szkoły. Terminy poszczególnych warsztatów ustalane są indywidualnie według dostępności trenerów i preferencji Szkoły pomiędzy koordynatorem z ramienia Fundacji i koordynatorem z ramienia szkoły.

Koordynatorem warsztatów w Fundacji PozyTYwka jest Magdalena Kot, tel. 880 077 924, kot@fundacjapozytywka.org.pl

*W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z epidemią COVID – 19 warsztaty będą się odbywały w formie zdalnej i będą trwały godzinę lekcyjną.

JA i stres

Warsztat jest odpowiedzią na zgłaszane zarówno przez uczniów jak i nauczycieli duże natężenie przeżywanego przez młodzież stresu. Najwięcej pojawia się go w związku z ważnymi egzaminami, dlatego dotyczy w ogromnym stopniu klas maturalnych, ale nie tylko. W tej edycji postanowiliśmy się skupić przede wszystkim na stresie związanym ze szkołą. Szkoła jest bowiem miejscem, gdzie uczniowie spędzają najwięcej czasu, najczęściej też podają szkołę jako przyczynę stresu. Warsztaty skierowane są do młodych ludzi, którzy doświadczają stresu w powiązaniu z nauką: egzaminami, wymaganiami szkolnymi, poczuciem przeciążenia, napięciem i frustracją związaną z ocenami itp.

Podczas warsztatów młodzież przyjrzy się reakcji stresowej i lepiej się z nią zapozna, tak, by móc właściwie zarządzać sobą w sytuacjach stresu. Młodzi ludzie nauczą się odróżniać stres od innych stanów i w konstruktywny sposób reagować — kiedy trzeba unikać stresu i wykorzystywać go, gdy można to zrobić dla większej skuteczności. W warsztacie będziemy koncentrować się jednocześnie na zmianie nastawienia wobec stresu, jak i nauce praktycznych umiejętności reagowania na bodźce stresujące. Największy nacisk położymy na techniki radzenia sobie ze stresem przed i podczas egzaminów i obniżania niepotrzebnego napięcia oraz zmianę sposobów myślenia, które przyczyniają się do konstruktywnego wykorzystania swoich zasobów do poradzenia sobie z wymaganiami. Uczniowie poznają pożyteczne nawyki, które wspierają radzenie sobie zarówno z bieżącym stresem i napięciami, jak i większymi, poważniejszymi sytuacjami stresującymi i sposoby na wdrożenie tych nawyków do swojego codziennego życia.

JA i czas

Również ten warsztat jest odpowiedzią na często zgłaszane zapotrzebowanie uczniów oraz zadowalające wyniki ewaluacji, które potwierdzają zarówno jego potrzebę, jak i skuteczność. Obserwacje prowadzących, wyniki ewaluacji, a także głosy samych uczniów i nauczycieli wskazują, że wiele trudności w funkcjonowaniu młodych ludzi zarówno w sferze psychicznej, jak fizycznej wynika z niewłaściwego zarządzania swoim czasem i energią. Młodzi ludzie nie dostrzegają związku między realizacją swoich potrzeb fizycznych i psychicznych a efektami ich działania. Podczas zajęć skupimy się z jednej strony na umiejętności samoregulacji, która służy właściwemu zadbaniu o zaspokojenie zapotrzebowania ciała i psychiki na energię. Z drugiej strony zaś na tym, jak wykorzystać tę wiedzę i świadomość do planowania swojego dnia, dopasowywać podejmowane aktywności jednocześnie do zewnętrznych warunków, jak i wewnętrznych potrzeb. Młodzież pozna podstawowe zasady i proste narzędzia do planowania i organizacji czasu oraz nauczy się je wykorzystywać dla poprawienia swojego funkcjonowania, a co za tym idzie — samopoczucia i zdrowia.

JA mogę

W wyniku obserwacji uczniów i rozmów zarówno z nimi jak i ich opiekunami postanowiliśmy włączyć do oferty nową tematykę. Proponujemy warsztaty, których celem jest rozwijanie tzw. rezyliencji, czyli odporności i elastyczności psychicznej umożliwiającej adaptowanie się człowieka do zmieniających się warunków życia, odzyskiwanie równowagi psychicznej, przezwyciężanie kryzysów życiowych oraz przeżywanie zdarzenia krytycznego jako czynnika rozwojowego. Osoby elastyczne psychicznie są pozytywnie nastawione do siebie i świata, pewne siebie, odpowiedzialne, zmotywowane, aktywne. Cechuje je otwartość umysłu, ciekawość poznawcza oraz świadomość i akceptacja własnych ograniczeń. Rezyliencja jako pochodna reaktywności emocjonalnej jednostki jest cechą z jednej strony uwarunkowaną w dużym stopniu genetycznie, z drugiej plastyczną, dającą się kształtować pod wpływem oddziaływań środowiska.

Prowadzone przez nas warsztaty opierać się będą na dwóch filarach: 1) rozwijaniu poczucia kontroli wewnętrznej, sprawstwa i skuteczności poprzez kształtowanie postawy aktywnego zaangażowania oraz 2) budowaniu poczucia własnej wartości poprzez naukę troszczenia się o takie obszary jak poczucie bezpieczeństwa, zaufanie do siebie, wiara we własne siły oraz pewność w relacjach. Warsztaty przyczynią się do lepszego zrozumienia siebie, swoich pragnień i dążeń i kształtowania własnej teraźniejszości i przyszłości w zgodzie ze sobą i w poczuciu sprawczości. Ważnym elementem będzie również kształtowanie postawy otwartości, akceptacji i dostosowywania do stale zmieniającej się rzeczywistości.

JA OK? JA! OK

Kolejny nowy temat dotyczy bezpośrednio profilaktyki zdrowia psychicznego. Poruszymy w nim zagadnienia związane z normami rozwojowymi w obszarze emocjonalnym, fizycznym i poznawczym oraz społecznym. Młodzi ludzie, zmagając się z doświadczanymi zmianami związanymi z dojrzewaniem, często czują się zagubieni i zaniepokojeni tym, czy to, co się dzieje, jest normalnym efektem rozwoju, czy może oznaką choroby lub zaburzenia. Zwłaszcza że wraz ze wzrostem świadomości zdrowia psychicznego w społeczeństwie, wzrasta też liczba informacji na ten temat, do których młodzież ma dostęp, głównie w mediach, również za pośrednictwem osób, które nie są fachowcami w dziedzinie psychologii czy psychiatrii, np. Youtuberów, influencerów, celebrytów. Ten ogrom informacji w przytłaczającej większości niestety nie oznacza rzetelnej wiedzy, raczej dotyczy prywatnych opinii i doświadczeń, czy wręcz podążania za aktualnymi trendami. W mediach społecznościowych, z których korzysta młodzież, łatwo zauważyć wręcz pewne „mody” na choroby i zaburzenia psychiczne: depresję, borderline, ADHD, stany lękowe itp. To dodatkowo pogłębia poczucie zagubienia i młodzi często zastanawiają się, czy wszystko z nimi w porządku, nierzadko przypisując sobie te właśnie modne zaburzenia na podstawie kilku ogólnych obserwacji, zamiast rzetelnej diagnozy specjalisty. Idzie za tym duże zagrożenie dla zdrowia psychicznego, głównie związane z podejmowaniem nietrafionych interwencji, bagatelizowaniem trudności albo przeciwnie — niepotrzebnym wzmacnianiem lęków i obaw.

W warsztatach chcemy pokazać młodym ludziom, jak odróżnić normę od zaburzenia czy choroby, rozprawić się z mitami dotyczącymi zdrowia psychicznego i uwrażliwić uczniów zarówno na siebie, jak i na innych. Warsztat będzie opierał się na poznaniu najważniejszych chorób i zaburzeń, których doświadczają młodzi ludzi, a także norm rozwojowych. Skupimy się na budowaniu świadomości młodych ludzi, wzmacnianiu ich kompetencji związanych z dbaniem o własne zdrowie. Poruszone zostaną także kwestie właściwego reagowania na niepokojące objawy, radzenia sobie z własnymi trudnościami i udzielania wsparcia innym oraz zgłaszania się po odpowiednią, rzetelną pomoc w trudnościach.

RóżniMY się

Temat różnorodności realizowaliśmy już we wcześniejszych edycjach projektu, jednak ze względu na słabnące zainteresowanie, wycofaliśmy do z oferty. W ostatnim czasie problem akceptacji różnorodności nabrał jednak znów na sile, głównie ze względu na napływ uchodźców z Ukrainy, którzy w wielu przypadkach z trudem adaptują się w nowym środowisku, albo sami się izolując, albo będąc odrzucanymi przez innych. Nie jest to jednak jedyna przyczyna powrotu do tego tematu. Realizując warsztaty interwencyjne czy zajęcia z tematów związanych z relacjami, komunikacją, konfliktami albo rozwiązywaniem problemów, często obserwowaliśmy, że trudności w tych obszarach wynikają właśnie z braku wzajemnej akceptacji i zrozumienia, głównie w odniesieniu do różnic. Młodzi ludzie często postrzegają różnice jako to, co dzieli, nie widząc możliwości akceptacji i porozumienia z osobami z innych grup narodowościowych, płciowych, światopoglądowych itp. Wynika to często z braku zrozumienia, utrudnień komunikacyjnych i utrwalanych w społeczeństwie stereotypów i podziałów. Chcemy zatem zaproponować zajęcia, których celem będzie budowanie postawy szacunku i akceptacji dla innych, bez względu na dzielące różnice, a także współpracy w warunkach dużej różnorodności grup. Skupimy się na zmianie sposobu postrzegania inności poprzez większe wzajemne zrozumienie, oparte o nieprzemocową komunikację, otwartość i wzajemny szacunek. Chcemy wzmacniać postawy włączające i jednoczące, eliminując przeszkody w porozumieniu. Podczas warsztatów zapoznamy uczniów z mechanizmami stereotypizacji i dyskryminacji i wspólnie wypracujemy sposoby na przeciwdziałanie tym zjawiskom ze szczególnym uwzględnieniem najbliższego środowiska czyli zespołów klasowych i grup, w których obracają się młodzi ludzie.

Zgłoszenia i wszelkie informacje: koordynator projektu – tel. 71 338 30 03

Zajęcia interwencyjne

To nowy rodzaj działań w projekcie, będący efektem doświadczeń i obserwacji a także zgłaszanych przez szkoły potrzeb. Poza szeroko zakrojonymi działaniami profilaktycznymi chcielibyśmy również dotrzeć z „uszytymi na miarę” działaniami do klas o szczególnych potrzebach. Przyjęcie zgłoszenia klasy do zajęć interwencyjnych będzie poprzedzone pogłębioną diagnozą sytuacji i pozwoli na przygotowanie odpowiedniej formy, metod, zakresu i czasu działania dla konkretnej grupy. Pula godzin przeznaczona na warsztaty interwencyjne pozwoli podjąć celowane działania dla konkretnych klas znajdujących się w szczególnej sytuacji (np. konflikty w klasie, brak integracji, trudne doświadczenia uczniów, trudności w radzeniu sobie z relacjami z osobami szczególnie agresywnymi, sytuacje odrzucenia itp.). Każda klasa będzie miała do wykorzystania minimum 4 a maksymalnie 12 jednostek lekcyjnych. Pozwoli to na elastyczne planowanie pracy i dopasowanie do potrzeb i możliwości klasy, które nie będą uzależnione od ram organizacyjnych warsztatów psychoedukacyjnych, zatem pojedyncze spotkania będą mogły być zarówno krótsze, jak i dłuższe niż 3 godziny lekcyjne, a długość całego cyklu będzie dopasowana do problemu i sytuacji w klasie. Wprowadzenie minimalnej liczby godzin jest gwarantem rzetelnej realizacji celu i sposobem na urealnienie oczekiwań wobec warsztatów. Zajęcia będą prowadzone przez trenerów doświadczonych w interwencjach grupowych i socjoterapii. Zajęcia odbywać się będą w szkole, w ramach godzin lekcyjnych, dopuszczamy jednak możliwość, by ze względów organizacyjnych, za zgodą uczniów i ich rodziców, odbywały się również częściowo lub w całości poza regularnymi lekcjami.

Zgłoszenia klas do udziału w zajęciach przyjmuje koordynator merytoryczny projektu Magdalena Kot, tel. 880077924, kot@fundacjapozytywka.org.pl. Przyjęcie zgłoszenia poprzedzone jest diagnozą sytuacji w klasie, ze względów organizacyjnych planowanie i oczekiwanie na realizację tych działań może zająć więcej czasu niż w przypadku zajęć psychoedukacyjnych. Ze względu na ograniczoną pulę godzin w projekcie, prosimy o bardzo uważny dobór klas.

Zgłoszenia klas do udziału w zajęciach przyjmuje koordynator merytoryczny projektu Magdalena Kot, tel. 880077924, kot@fundacjapozytywka.org.pl.

Punkt interwencyjno-konsultacyjny dla młodzieży

Punkt Konsultacji Psychologicznych dla młodzieży jest  dostępny dla adolescentów w wieku 14 – 19 lat, zaniepokojonych swoim stanem psychicznym, którzy z różnych względów (wstyd, lęk przed oceną, brak pieniędzy) nie mogą skorzystać z  pomocy psychologicznej w innych miejscach (szkoła, poradnia zdrowia psychicznego). Może się zgłaszać (samodzielnie lub przez opiekunów) młodzież, u której występuje podejrzenie występowania zaburzeń psychicznych, nieradząca sobie z narastającym stresem związanym np. ze zmianą szkoły, burzliwie przechodząca kryzys rozwojowy związany z  okresem dojrzewania, mająca problemy z samooceną i akceptacją, pozostająca w konfliktach z rówieśnikami lub bliskimi, doświadczająca przemocy, nie radząca sobie z sytuacją izolacji i niepewności. Celem konsultacji jest udzielenie bieżącego wsparcia oraz poradnictwo zmierzające do znalezienia konstruktywnych sposobów rozwiązań trudności lub podjęcia właściwych interwencji lub pracy terapeutycznej, jeśli problem będzie tego wymagał.

Z konsultacji w Punkcie mogą skorzystać również rodzice i dorosłe osoby z otoczenia adolescentów, jeśli problem dotyczy nastolatka, na przykład konfliktów rodzinnych, relacji rówieśniczych, problemów szkolnych, używania środków psychoaktywnych itp.

Rejestracja na konsultacje: telefonicznie pod numerem 71 338 30 03. Istnieje możliwość zarówno konsultacji stacjonarnych z zachowaniem reżimu sanitarnego jak i online. Stacjonarny dyżur w punkcie odbywa się w czwartki w godzinach 14-20.

Wymagana rejestracja pod nr 71 338 30 03

Młodzież poniżej 16 roku życia powinna zgłosić się do Punktu z opiekunem.

Informacje i zapisy: 71 338 30 03, zapraszamy do kontaktu.

Cykl współfinansowany ze środków Miasta Wrocławia | www.wroclaw.pl

logo miasta Wrocławia

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Lubisz dźwięk PozyTYwki?

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Możesz sprawić by Pozytywka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami