Accessibility tools panel

Informacja o ochronie danych osobowych

Poniżej przedstawiamy informację dla:

1. darczyńców i sponsorów;

2. osób zwracających się o pomoc do Fundacji bądź już z tej pomocy korzystających;

3. osób kontaktujących się z Fundacją.

Fundacja działa zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. 229, poz. 1536).

Administratorem danych osobowych użytkownika jest Fundacja PozyTYwka siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gajowicka 164/1, 53 – 150 Wrocław, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej a także do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław – Fabryczna, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000294402, NIP 8992624830, , e-mail: biuro@fundacjapozytywka.org.pl.  Tel. 71 338 30 03

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu umożliwienia nawiązania kontaktu z Fundacją PozyTYwka, co stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe mogą być przez Administratora przekazywane do podmiotów zewnętrznych, takich jak firmy świadczące usługi księgowe, prawnicze, informatyczne, podmioty świadczące usługi opieki zdrowotnej, podmioty niszczące dokumentację, stowarzyszenia i fundacje powiązane osobowo lub kapitałowo z Administratorem

Przekazywane danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowych

Zebrane przez Administratora dane osobowe nie będą przekazywane ani do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane zostały zebrane i są przetwarzane, a także od przepisów prawa i pozyskanych zgód lub innych oświadczeń:

 1. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą;
 2. w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy – dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od końca roku, w którym wygasła umowa;
 3. w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, do podjęcia działań przed zawarciem umowy – dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy;
 4. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych osobowych ze względu na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub stronę trzecią) – dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. przeniesienia danych;
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 4. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, np. w celach marketingu bezpośredniego;
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

Przetwarzanie zautomatyzowane

Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych, bez ich profilowania.

Dla darczyńców i sponsorów
Przekazanie darowizny przeważnie wiąże się z przekazaniem obdarowanemu swoich danych osobowych. Najczęściej są to: imię, nazwisko i adres, czasami również inne dane.

W przypadku przekazywania darowizny, dokonując przelewu w banku, sami Państwo decydują o zakresie przekazywanych danych. Ze względu na potrzebę możliwości wykazania legalności źródeł finansowania fundacji, istotne jest, aby darczyńca podał swoje dane.

Dla osób zwracających się o pomoc do Fundacji bądź już z tej pomocy korzystających

Zwracając się z prośbą o udzielenie pomocy czy wsparcia ze strony Fundacji, podajecie Państwo przeważnie swoje imię, ewentualnie nazwisko, dane kontaktowe ze zwięzłym opisem problemu. Ten opis nierzadko zawiera dane dotyczące stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej, finansowej. Dane te są szczególnie chronione przez prawo. Zawsze wyrażacie Państwo zgodę na przekazanie tych danych Fundacji oraz przetwarzanie dla celów działalności Fundacji i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Dla osób kontaktujących się z Fundacją

Przesłanie listu bądź wiadomości e-mail np. z prośbą o udzielenie wsparcia, z powiadomieniem o jakiejś akcji, która mogłaby zainteresować Fundację – najczęściej wiąże się z podaniem swojego imienia, nazwiska i adresu (na odwrocie koperty) bądź adresu e-mail (w przypadku korespondencji elektronicznej) czy nr telefonu.

W związku z możliwością pozyskania Państwa danych osobowych, zgodnie z przepisami prawa uprzejmie informujemy, że obowiązują Państwa powyżej ujęte informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Fundację.

 

DZIĘKUJEMY !

Lubisz dźwięk PozyTYwki?
Zostań Wolontariuszem

Lubisz dźwięk PozyTYwki?

Możesz sprawić by PozyTYwka grała dla każdego potrzebującego

Możesz sprawić by Pozytywka grała dla każdego potrzebującego

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami

Dołącz do nas w social media i graj razem z nami