PozyTYwni współpracownicy

[ MAGDALENA KOT ]
Trener grupowy, pedagog, socjoterapeutka

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Studium Pomocy Psychologicznej w Krakowie, regularnie superwizuje swoją pracę u specjalistów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Od wielu lat pracuje z młodzieżą oraz z dorosłymi, zajmując się socjoterapią, psychoedukacją i treningiem. Swoje doświadczenie wykorzystuje też jako doradca zawodowy, prowadzi konsultacje i porady w ramach pracy Agencji Doradztwa Zawodowego we Wrocławiu. Jako specjalista do spraw psychoprofilaktyki prowadzi grupy wsparcia i warsztaty w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej we Wrocławiu. W PozyTYwce specjalizuje się w prowadzeniu treningów z zakresu psychoedukacji i psychoprofilaktyki oraz umiejętności miękkich.

Stały kontakt z ludźmi służy nabywaniu nowych umiejętności i zdolności, które Magda wykorzystuje zarówno w swojej pracy, jak i w szkoleniu i wspomaganiu rozwoju innych.

Zajmuje się prowadzeniem treningów i warsztatów z zakresu asertywności, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem, prowadzenia grup, komunikacji, umiejętności interpersonalnych dla młodzieży szkolnej, studentów i dorosłych, gdzie wykorzystuje autorskie programy zajęć. Współpracowała min. z Fundacją Edukacji Międzynarodowej, Urzędem Miejskim we Wrocławiu, Urzędem Miejskim w Trzebnicy, z FIO i Stowarzyszeniem EKOIDEA, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Państwową Inspekcją Pracy, Mediateką wrocławską, Delphi Automotiv, Fundacją Ernst & Young, FAMABA Głogów Poland.

[ KAZIMIERZ ŹDZIEBŁO ]
Psycholog, psychoterapeuta, trener

Absolwent Administracji i Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracował w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrii w Krośnicach, gdzie prowadził terapię indywidualną i grupową. Od wielu lat prowadzi zajęcia z młodzieżą z zakresu profilaktyki alkoholowej, umiejętności społecznych oraz socjoterapii.

Ukończył Szkołę Socjoterapii i Grupowego Treningu Psychologicznego w Krakowie i Szkołę Psychoterapii Gestalt we Wrocławiu. Specjalizuje się w psychoterapii psychodynamicznej, której uczył się w pięcioletniej, podyplomowej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym pod kierunkiem dra Piotra Drozdowskiego.

Prowadzi terapię osób cierpiących z powodu depresji, zaburzeń odżywiania, nerwic, lęków, natręctw, problemów wieku dojrzewania, psychosomatyki, oraz pomaga osobom w rozwoju indywidualnym.

Jest trenerem treningu grupowego i biznesowego. Od wielu lat prowadzi treningi i warsztaty z zakresu umiejętności psychologicznych. Specjalizuje się w treningach z zakresu rozwoju osobistego, komunikacji, motywowania, budowania zespołu, asertywności, kreatywności, kompetencji społecznych, rozwiązywania konfliktów i kierowania ludźmi. Zajmuje się również doradztwem personalnym.

Współpracuje z redakcjami czasopism branżowych oraz z Uniwersytetem Wrocławskim i Wyższą Szkołą Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu.

Główne obszary zainteresowania to: rozwój umiejętności społecznych, rozwój osobisty człowieka (indywiduacja), rysunek w psychoterapii, problemy tożsamości, mit osobowy.

[ KATARZYNA FURA ]
Psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada specjalizację z zakresu psychoterapii psychodynamicznej w pięcioletniej podyplomowej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym pod kierunkiem dra Piotra Drozdowskiego.

Socjoterapeutka i psychoterapeutka młodzieży i dorosłych. Dwuletni staż na Oddziale Nerwic w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrii w Krośnicach.

Prowadzi terapię osób doświadczających przemocy, terapię stresu pourazowego, pomaga osobom cierpiącym na zaburzenia nastroju, depresje, zaburzenia o charakterze nerwicowym, a także zaburzenia jedzenia, związane z wizerunkiem własnego ciała, oraz oferuje pomoc w problemach tożsamości…

[ IZABELA BANCEWICZ ]
Psycholog dziecięcy

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada specjalizację II stopnia z zakresu psychologii klinicznej. Ukończyła kurs Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej – organizowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej.

Od 1999 roku pracuje jako psycholog w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży. Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń wieku rozwojowego. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży, zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców. Wśród problemów wieku dziecięcego szczególnie interesuje ją autyzm dziecięcy.

W latach 2002- 2004 pracowała jako psycholog w Poradni Leczenia Zaburzeń Pamięci. Zajmowała się diagnostyką funkcji poznawczych (m. in. funkcji językowych, pamięci, myślenia abstrakcyjnego). Prowadziła ćwiczenia stymulujące aktywność poznawczą przeznaczone dla osób po przebytych udarach i urazach mózgowych oraz z różnym stopniem zaawansowania choroby otępiennej.

[ LUCYNA PAJĄCZKOWSKA ]
Psycholog i psychoterapeutka

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie w trakcie realizacji 4 – letniego kursu psychoterapii organizowanego przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi.

W latach 2004-2005 współpracowała z Towarzystwem Rozwoju Rodziny we Wrocławiu w ramach Lekarskiej Przychodni Specjalistycznej oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Prowadziła poradnictwo dla osób i rodzin w sytuacjach kryzysu psychologicznego, terapię indywidualną, psychoedukację młodzieży i rodziców w zakresie zaburzeń depresyjnych oraz trudności funkcjonowania w wieku młodzieńczym, współpracowała przy realizacji programu: „Przeciwdziałanie przemocy seksualnej wobec dzieci” i w telefonie zaufania.

Zajmuje się terapią indywidualną, od niedawna terapią rodzin i terapią związków. W swoim podejściu integruje różnorodne doświadczenia, bazując na słowach Virginii Satir: „Problem nie jest problemem, rozwiązanie jest problemem”.

Koncentruje się na zagadnieniach kryzysów rozwojowych młodzieży i dorosłych, sytuacjach konfliktowych, trudnościach komunikowania się, stresie, zaburzeniach nastroju, zaburzeniach łaknienia.

[ AMELIA WAŁCZYK ]
Psycholog i psychoterapeutka

Absolwentka Psychologii (specjalizacja kliniczna) oraz Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ukończyła dwuletnią Szkołę Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz pięcioletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Posiada wykształcenie w zakresie oligofrenopedagogiki, uprawniające do profesjonalnej pracy z osobami o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej.

W latach 2000-2002 pracowała jako psycholog w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, zajmując się diagnozą oraz terapią indywidualną i grupową dzieci i młodzieży.

Od 2003 roku pracuje jako psycholog w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Prowadzi tam diagnozę psychologiczną oraz zajęcia terapeutyczne z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, cierpiącymi z powodu autyzmu i zespołów wad genetycznych.

W swej pracy wykorzystuje m.in. terapię zabawą, Metodę Knillów oraz Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Prowadzi także grupę wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Od 2002 roku pracuje także w Poradni Zdrowia Psychicznego. Prowadzi terapię indywidualną (w ujęciu psychodynamicznym) oraz grupową dla osób dorosłych, cierpiących z powodu nerwicy, depresji, zaburzeń adaptacyjnych czy żalu po stracie ukochanej osoby.

[ ANNA ŻUKROWSKA ]
Psycholog i psychoterapeutka

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalizacja wychowawczo-kliniczna dzieci i młodzieży).

Ukończyła dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Odbyła staż w świetlicach środowiskowych, gdzie zajmowała się diagnozą dzieci i prowadzeniem zajęć grupowych.

Obecnie jest w trakcie szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

W latach 2004-2005 pracowała w Warsztatach Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach, gdzie zajmowała się reedukacją osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Obecnie pracuje jako psycholog w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, zajmując się diagnozą oraz terapią indywidualną i grupową dzieci i młodzieży.

Równolegle prowadzi diagnostykę i terapię indywidualną dzieci i młodzieży w Poradni Psychologicznej i Poradni Zdrowia Psychicznego przy ww. ośrodku.

[ JOANNA GWIAZDOWSKA ]
Specjalista psychiatra

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalista z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Doświadczenie zawodowe:

  • 7 lat pracy w oddziale szpitalnym psychiatrycznym dla młodzieży
  • 2 lata pracy w oddziale psychiatrycznym dla osób dorosłych
  • praca w lecznictwie ambulatoryjnym w ramach poradni zdrowia psychicznego

Dodatkowe kwalifikacje:

  • ukończony 4,5-letni kurs całościowy do certyfikatu psychoterapeuty w zakresie terapii systemowej rodzin prowadzony przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierownictwem naukowym Bogdana de Barbaro,
  • w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym pod kierownictwem naukowym dra Piotra Drozdowskiego, pozostaje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów w wyżej wymienionym centrum.

[ DANUTA DŁUGOSZ ]
Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień – Krajowe Biuro ds. Zapobiegania Narkomanii

Absolwentka pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie ze specjalizacją Resocjalizacja.

Ukończyła także Uniwersytet Zielonogórski ze specjalizacją Resocjalizacja i Profilaktyka Osób Niedostosowanych Społecznie.

W 1995 roku odbyła staż w Wojewódzkim Ośrodku Psychoterapii Osób Uzależnionych Lekowo w Czechowicach-Dziedzicach. Ukończyła także szereg szkoleń w zakresie m.in. HIV/AIDS – poradnictwo przed i po teście; pomoc dzieciom doznającym przemocy emocjonalnej i fizycznej w rodzinie; pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym; diagnoza i terapia erotomanii i Poradnictwo Rodzinne.

Od roku 1995 pracuje z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Prowadzi terapię osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, jak również uzależnionych krzyżowo; terapia uzależnień chemicznych i niechemicznych.

Od wielu lat prowadzi zajęcia z młodzieżą i rodzicami z zakresu profilaktyki uzależnień, profilaktyki HIV/AIDS. Pracowała: w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych w Świdnicy, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia „Radzimowice w Szklarskiej Porębie w latach 2003-2009); Punkcie Konsultacyjnym w Karpaczu.

Obecnie pracuje: w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy; od 2007 w Ośrodku MONAR w Mysłakowicach; w fundacji PozyTYwka we Wrocławiu (wcześniej fundacja SUPER-ego), realizując program „Żyć pełniej – wolni od narkotyków” współfinansowany przez Urząd Miasta Wrocławia oraz program „Wolni od narkotyków” współfinansowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego; współpracuje z DCPiP SUPER-ego we Wrocławiu; prowadzi terapię indywidualną i terapię grupową. Regularnie uczestniczy w superwizjach.

[ PATRYK DŁUGOSZ ]
Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień – Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości Wydział Nauk Społecznych, Socjologia.

Z osobami uzależnionymi pracuje od 2003 roku.

Współpracował z oddziałem dla skazanych uzależnionych od środków psychoaktywnych przy Zakładzie Karnym w Kłodzku w zakresie terapii uzależnień, realizując autorski program „Liderzy kształtujący środowisko” oraz brał udział w działaniach z zakresu profilaktyki uzależnień i edukacji dla młodzieży w powiecie Kłodzkim. Jako Streetworker realizował Program Redukcji szkód współpracując z Młodzieżowym Ośrodkiem Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR we Wrocławiu.

Współpracował z Katolickim Ruchem Antynarkotycznym „KARAN” we Wrocławiu prowadząc m.in. zajęcia edukacyjne dla uczniów i kadry pedagogicznej.

Uczestnik IV Międzynarodowej Konferencji „Stop Przemocy w rodzinie i szkole”, Program Peace 4 Kids w Polsce. Od wielu lat prowadzi zajęcia z młodzieżą, rodzicami oraz kadrą pedagogiczna z zakresu profilaktyki uzależnień oraz zakażenia HIV i AIDS.

Obecnie pracuje: w Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia „Radzimowice” w Szklarskiej Porębie; w fundacji PozyTYwka we Wrocławiu (wcześniej fundacja SUPER-ego), realizując program „Żyć pełniej – wolni od narkotyków” współfinansowany przez Urząd Miasta Wrocławia oraz program „Wolni od narkotyków” współfinansowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego; realizator projektu Step by Step – CIRS.

Współpracuje z DCPiP SUPER-ego we Wrocławiu. Prowadzi terapię indywidualną i terapię grupową. Regularnie uczestniczy w superwizjach.

[ EWA KRAKOWIAK ]
Trener grupowy, pedagog – animator kultury

Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierunek animacja społeczno – kulturalna, specjalność artystyczna: teatr oraz podyplomowych studiów logopedia z higieną i emisją głosu.

Pracowała z dziećmi i młodzieżą, organizując im czas wolny w placówkach wsparcia dziennego oraz jako opiekun podczas kolonii i obozów letnich. Była koordynatorką projektów kulturalnych i edukacyjnych podczas których organizowała warsztaty artystyczne dla młodzieży i dorosłych.

Brała udział w wielu projektach szkoleniowo – edukacyjnych, organizując i realizując szkolenia z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i osobistych.

Pracując w Centrum Wolontariatu uczestniczyła w wielu inicjatywach organizowanych na rzecz aktywizacji i integracji społecznej. Prowadziła szkolenia z zakresu wolontariatu, integracji, komunikacji interpersonalnej, aktywizacji zawodowej oraz aktywnych metod poszukiwania pracy. Ukończyła Szkołę Trenerów, gdzie doskonaliła swoje umiejętności pracy z grupą.

W Fundacji prowadzi szkolenia i warsztaty dla młodzieży, dorosłych i osób starszych.

[ EWA SKARBEK–OĆWIEJA ]

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła Studium Logopedii ze specjalizacją w zakresie neurologopedii oraz trzyletnia szkołę psychoterapii poznawczo-behawioralnej Centrum CBT w Warszawie. Od 2002 pracuje w Szpitalu Wojskowym na oddziale neurologii.

Ma doświadczenie w prowadzeniu terapii w poradni logopedycznej i w prywatnym gabinecie psychoterapii. W swojej pracy zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń poznawczych u osób dorosłych występujących w chorobach i uszkodzeniach centralnego układu nerwowego (udary, choroby otępienne, stany po urazach mózgu) oraz krótkoterminową psychoterapią poznawczo-behawioralną osób dorosłych cierpiących z powodu zaburzeń depresyjnych, adaptacyjnych, zaburzeń nerwicowych ( zaburzenia lękowe uogólnione, fobie, napady lęku), zaburzeń odżywiania, snu.

W Fundacji prowadzi min. treningi pamięci dla osób starszych.